Voorwaarden Webdesign by Roel

Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Webdesign bij Roel. De afnemer is de wederpartij van Webdesign die de opdracht verstrekt.

Deze algemene voorwaarden bestaan uit de volgende modules:

• Module A. Algemeen

• Module B. Websiteontwikkeling & maatwerk

• Module C. Marketing

• Module D. Hosting / beheer

  • Bijlage: Gegevensverwerking

Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven de module Algemeen. Voor zover het algemeen deel niet in strijd is met toepasselijke bepalingen uit specifieke modules, is het algemeen deel steeds tevens van toepassing.

Module A. Algemeen

Artikel A.1 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden gelden voor alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Webdesign by Roel en de afnemer. Beide partijen zijn op de hoogte van deze voorwaarden als de opdracht wordt verleend.

2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met Webdesign by Roel, waarbij voor de uitvoering, met andere partijen wordt gewerkt.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.

4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing.

5. Als een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel A.2 Offertes en prijsindicaties

1. Een offerte opgesteld door Webdesign by Roel is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na datering door Webdesign by Roel, tenzij anders aangegeven in de offerte. Door Webdesign by Roel uitgebrachte offertes kunnen te allen tijde worden ingetrokken, doch na ontvangst van aanvaarding slechts binnen 48 uur.

2. Alle in offertes en prijsopgaven opgenomen bedragen zijn exclusief omzetbelasting. Ook zijn ze zonder alle andere door de overheid opgelegde heffingen die voor de uitvoering zijn of worden verschuldigd.

Artikel A.3 Facturatie

1. Facturen worden per e-mail verstuurd, tenzij anders door de afnemer en Webdesign by Roel is overeengekomen.

2. Facturen moeten binnen 14 dagen worden voldaan.

3. Webdesign by Roel kan ook verzoeken om vooruitbetaling van een deel of het geheel van de prijs voor de opdracht voor ze tot uitvoering van de opdracht overgaat of een tussentijds voorschot vragen voor de geleverde werkzaamheden.

4. Als de afnemer niet geheel of slechts gedeeltelijk binnen de betalingstermijn betaalt, is hij direct in verzuim en is hiervoor geen ingebrekestelling nodig. Vanaf het tijdstip dat hij in verzuim is, is hij over het uitstaande bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd evenals alle gemaakte incassokosten die nodig zijn voor het innen van het verschuldigde bedrag.

5. Webdesign by Roel heeft het recht geld van de afnemer achter te houden, totdat de vorderingen van Webdesign by Roel geheel zijn voldaan.

Artikel A.4 Aansprakelijkheid

1. Voor alle directe schade van de afnemer, welke verband houdt met, of veroorzaakt wordt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is Webdesign by Roel slechts aansprakelijk tot een maximum van eenmaal het bedrag voor de desbetreffende opdracht.

2. Webdesign by Roel is niet aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door onjuiste of onvolledige informatie.

3. Voor alle indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, stagnatie van de bedrijfsvoering of gemiste besparing is Webdesign by Roel nooit aansprakelijk.

4. Webdesign by Roel heeft altijd het recht, indien dat mogelijk is, de schade ongedaan te maken.

5. Webdesign by Roel is nooit aansprakelijk voor schade door de inhoud van de website. De afnemer vrijwaart Webdesign by Roel van elke aanspraak door derden.

Artikel A.5 Overmacht

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Webdesign by Roel in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dit door dit schriftelijk of per e-mail mee te delen en dit zonder dat Webdesign by Roel gehouden is tot enige schadevergoeding.

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming, die niet aan Webdesign by Roel kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld.

3. Ziekte of anderszins fysiek onvermogen van de zijde van Webdesign by Roel valt voor deze voorwaarden onder overmacht.

Artikel A.6 Geheimhouding

1. Zowel Webdesign by Roel als de afnemer van haar diensten is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun samenwerking met elkaar hebben verkregen. Deze verplichting is niet beperkt tot de duur van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

2. Voor uitvoeren van de werkzaamheden kan Webdesign by Roel vragen voor de inloggegevens van de hostingprovider en zal deze vertrouwelijk en gecodeerd bewaren. En deze zullen na afloop van de opdracht vernietigd worden.

Artikel A.7 Ontbinding

1. Ingeval de afnemer de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden niet nakomt, is hij in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. Webdesign by Roel heeft alsdan het recht om naast betaling van alle openstaande nota’s inclusief rente en buitengerechtelijke incassokosten, ook de tussen de afnemer en Webdesign by Roel gesloten overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst.

2. Webdesign by Roel is tevens gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

– De afnemer surseance van betaling aanvraagt of failliet gaat.

– De afnemer een vennootschap dan wel maatschap is en deze wordt ontbonden.

In bovengenoemde gevallen wordt de afnemer geacht in gebreken te zijn.

Artikel A.8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op al de werkzaamheden van de opdracht is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Bij geschillen zal in onderling overleg worden getreden om te komen tot een goede oplossing. Alleen als dit niet tot een goede oplossing voor beide partijen leidt, zal dit worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Webdesign by Roel.

Artikel A.9 — Privacy

1. Webdesign by Roel verwerkt bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten, persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Klant wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de Persoonsgegevens en Webdesign by Roel als verwerker. De voorwaarden en condities van deze verwerking van persoonsgegevens door Webdesign by Roel ten behoeve van Klant staan in de Bijlage Gegevensverwerking van deze Algemene Voorwaarden.

2. Webdesign by Roel verwerkt Persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere zakelijke contactpersonen. Webdesign by Roel is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van deze persoonsgegevens. Al deze gegevens worden versleuteld opgeslagen en vernietigd na afloop van de werkzaamheden of na afloop van het contract

3. Webdesign by Roel vertegenwoordigt (ook als registrar) de houders van domeinnamen in hun abonnementsrelatie met de desbetreffende beherende instanties. Webdesign by Roel wisselt in dat kader persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, correspondentieadres) uit met de desbetreffende beherende instantie en overige registrars, voor zover noodzakelijk voor de registratie of overdracht van domeinnamen. Tussen Webdesign by Roel en de desbetreffende registrars bestaat een verwerkersovereenkomst. Webdesign by Roel is niet verantwoordelijk voor de manier waarop de beherende instanties persoonsgegevens verwerken. Daarvoor dient Klant het privacy statement van de betreffende beherende instantie te raadplegen.

Module B.

Websiteontwikkeling & Maatwerk

Artikel B.1 Uitvoering

1. Webdesign by Roel voert zijn werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit zoals van een goed vakman wordt verwacht.

2. Webdesign by Roel kan bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van derden.

3. De afnemer dient er zorg voor te dragen dat alle gegevens waarvan Webdesign by Roel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst dan wel waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze daarvoor noodzakelijk zijn, tijdig en volledig aan Webdesign by Roel worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan Webdesign by Roel zijn verstrekt, is Webdesign by Roel niet gehouden aan overeengekomen termijnen.

Artikel B.2 Levering

1. De door Webdesign by Roel opgegeven of door de afnemer en Webdesign by Roel samen afgesproken levertijd is indicatief.

2. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding of het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Dit geldt alleen niet als de overschrijding van de leveringstermijnzodanig is dat dit niet meer redelijk is.

Artikel B.3 Garantie

1. Webdesign by Roel zal eventuele gebreken in door haar verrichte diensten en opgeleverde producten kosteloos herstellen, indien (i) het gebrek gelegen is in de omstandigheid dat het door Webdesign by Roel geleverde aantoonbaar en vanwege aan Webdesign by Roel toe te rekenen redenen niet voldoet aan de opgestelde en door Webdesign by Roel aanvaarde specificaties en (ii) het gebrek binnen 31 dagen na oplevering schriftelijk of per e-mail aan Webdesign by Roel is gemeld. Het is derhalve van groot belang dat de afnemer het door Webdesign by Roel geleverde tijdig en grondig inspecteert, test en op gebreken controleert.

2. Buiten de genoemde gevallen heeft de afnemer geen recht op kosteloos herstel van door hem veronderstelde gebreken en betreffen werkzaamheden van Webdesign by Roel onderhoudswerkzaamheden, waarover door partijen afspraken moeten worden gemaakt.

3. In het geval de afnemer zonder overleg met en toestemming van Webdesign by Roel wijzigingen in het opgeleverde aanbrengt of doet aanbrengen vervalt iedere aanspraak op kosteloos herstel.

4. Webdesign by Roel staat ervoor in dat wanneer zij voor het verrichten van haar werkzaamheden ‘open source’ software gebruikt, deze software in algemene zin van hoge kwaliteit is. Het gedeelte van het door Webdesign by Roel opgeleverde dat op ‘open source’ software betrekking heeft wordt evenwel zonder enige aanspraak op kosteloos herstel opgeleverd.

Artikel B.4 Meerwerk

1. Indien door wensen van de afnemer, die door Webdesign by Roel redelijkerwijs als wijziging of als aanvulling op het gestelde in de offerte dan wel overeenkomst kunnen worden beschouwd (waaronder ook valt een vertraging of uitloop ten aanzien van de opdracht die kan worden toegerekend aan de afnemer), de werkzaamheden die Webdesign by Roel op grond van deze overeenkomst dient te verrichten worden veranderd, verzwaard c.q. is er sprake van meerwerk. Indien Webdesign by Roel van mening is dat er sprake is van meerwerk, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk melding maken aan de afnemer en vragen om goedkeuring.

Module C. Marketing

Artikel C.1 Zoekmachineoptimalisatie en reclamecampagnes

1. Indien werkzaamheden (mede) het verbeteren van de vindbaarheid van de afnemers website in zoekresultaten bij zoekmachines omvat, machtigt de afnemer Webdesign by Roel automatisch om in de afnemers naam accounts aan te maken bij zoekmachines en vergelijkbare openbaar toegankelijke diensten.

2. De afnemer aanvaardt uitdrukkelijk dat zoekresultaten en vindbaarheid van de website volledig bepaald wordt door de beheerders van de betreffende zoekmachines. Webdesign by Roel zal zich inspannen om de positie en zoekresultaten ten gunste van de afnemer te beïnvloeden maar kan geen enkele garantie geven omtrent het te bereiken resultaat.

3. Indien onderdeel van de werkzaamheden voorts is het onderhoud van reclamecampagnes, bijvoorbeeld bij Google AdWords of andere on- en offline advertentiesystemen, zal Webdesign by Roel zich inspannen om de afgesproken reclamecampagnes te beheren bij de afgesproken advertentiesystemen. Hieronder valt ook beheren van reclamecampagnes bij zoekmachine(s), affiliate(s) en andere leveranciers door het koppelen van de gewenste zoektermen aan relevante pagina’s op de website van de afnemer, het verwijderen van slecht presterende onderdelen en het ten minste maandelijks rapporteren van de resultaten van de reclamecampagnes aan de afnemer. De kosten van de reclamecampagne(s) worden door de betreffende zoekmachine(s), affiliate(s) en andere leveranciers direct aan de afnemer gefactureerd.

Artikel C.2 E-mailmarketing

Indien een werkzaamheid het opzetten en/of uitvoeren van een e- mailmarketing campagne is, zijn de volgende bepalingen van toepassing.

1. Webdesign by Roel kan ten behoeve van de werkzaamheden gebruikmaken van producten en/of diensten van derden, waaronder maar niet beperkt tot, applicaties en systemen voor het beheer van de e-mailmarketing campagne.

2. Webdesign by Roel levert de afnemer werkzaamheden ten aanzien van e-mailmarketing op basis van een door de afnemer aangeleverd adressenbestand. De afnemer vrijwaart Webdesign by Roel volledig voor aanspraken van derden (waaronder personen uit het adressenbestand) ten aanzien van voorgenoemde.

3. De afnemer garandeert dat de inhoud van de door hem geleverde, verspreide, openbaar gemaakte of anderszins gedistribueerde informatie, waaronder adressenbestanden, dan wel het gebruik door de afnemer van de door Webdesign by Roel ingezette applicaties voor de Dienst niet in strijd is met geldende wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Wet bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, de richtlijnen van de College Bescherming Persoonsgegevens en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, de Overeenkomst, de Nederlandse Reclame Code dan wel anderszins in strijd is met de wet- en regelgeving.

Module D. Hosting / Beheer

Deze module is van toepassing op het door Webdesign by Roel ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden (hosten) van websites en/of webapplicaties aan de afnemer via internet. Hieronder valt tevens het registreren en beheren van domeinnamen.

Artikel D.1 Overeenkomsten hosting/beheer

1. Een overeenkomst voor hosting en/of beheer wordt door de afnemer aangegaan voor een minimumduur van één maand. Na de initiële duur van de overeenkomst wordt deze voortgezet voor onbepaalde tijd. Na het einde van de minimumduur kan de overeenkomst wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1) maand.

2. De opzegging van een overeenkomst voor hosting en/of beheer door de afnemer dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.

3. Webdesign by Roel verzorgt in opdracht van de afnemer de registratie van domeinen bij de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland (SIDN) of een andere instelling belast met de uitgifte van domeinnamen. Domeinnamen worden geregistreerd onder de eigen naam van de afnemer.

Artikel D.2 Hosting

1. Webdesign by Roel kan bij de uitvoering van de hosting gebruik maken van derden.

2. Alle hosting/beheer werkzaamheden van Webdesign by Roel worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij en voor zover in de overeenkomst Webdesign by Roel uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

3. Webdesign by Roel zal zich inspannen om de downtime voor websites zoveel mogelijk te beperken.

4. Webdesign by Roel biedt geen garanties over de precieze hoeveelheid uptime.

5. Webdesign by Roel zal zich inspannen om te zorgen dat de afnemer gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Webdesign by Roel. Webdesign by Roel kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn. Aan het gebruik van netwerken van derden kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn. Webdesign by Roel zal zich inspannen om de afnemer hierover tijdig te informeren.

6. Indien naar het oordeel van Webdesign by Roel een gevaar ontstaat voor het functioneren van de diensten of het netwerk van Webdesign by Roel of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde diensten of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Webdesign by Roel gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

7. Overeenkomsten voor hosting omvatten een onbeperkt dataverkeer op basis van ‘fair use policy’. Dat houdt in dat het dataverkeer min of meer overeenkomt met het gemiddelde dataverkeer dat door andere websites wordt gegenereerd.

Artikel D.3 Gebruik van de website

1. Een door Webdesign by Roel ontwikkelde website mag niet worden gebruikt voor het opslaan en/of verspreiden van pornografisch materiaal.

Websites die materiaal bevatten dat als aanstootgevend kan worden ervaren zijn eveneens niet toegestaan, ook al betreft het geen expliciete pornografie.

2. De website mag niet worden gebruikt voor gok- of andere kansspelpraktijken welke door de Nederlandse overheid als illegaal worden beschouwd.

3. De website zal niet worden gebruikt voor het opslaan of verspreiden van materiaal met een bedreigende of lasterlijke aard.

Artikel D.4 Beheer

1. Webdesign by Roel heeft het recht om de websites en/op webapplicaties of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing.

2. Webdesign by Roel zal met inachtneming van de tussen partijen schriftelijk of per e-mail overeengekomen periodes, en bij gebreke daarvan eens per maand, een volledige backup maken van de bij hem in bezit zijnde gegevens van de afnemer. De volledige backup wordt tenminste 3 maanden bewaard.

3. Webdesign by Roel zal met inachtneming van de tussen partijen schriftelijk of per e-mail overeengekomen periodes, en bij gebreke daarvan dagelijks een backup maken van de MySQL database van de website worden gemaakt. De backup van de MySQL database wordt tenminste 1 week bewaard.

4. Artikelen betreffende backups, alsmede artikelen C.3.1 en C.3.2, betreffende het maken van backups hebben alleen betrekking op het beheer van WordPress websites.

Artikel D.5 Opslag en datalimiet

1. De hostingabonnementen omvatten een onbeperkt dataverkeer op basis van ‘fair use policy’. Dat houdt in dat het dataverkeer min of meer overeenkomt met het gemiddelde dataverkeer dat door andere websites wordt gegenereerd. 

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 22 januari 2021

Bijlage Gegevensverwerking

Artikel 1 – Definities

De namen en begrippen in deze Bijlage die met een hoofdletter worden geschreven, hebben de hiernavolgende betekenis:

1.1 Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijk persoon;

1.2 Verwerken: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd uitgevoerd, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op ander wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

1.3 Privacywetgeving: alle toepasselijke wet- en regelgeving op de verwerking van persoonsgegevens – doch niet beperkt tot – de Algemene Verordening Gegevensbescherming; Betrokkene(n): degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;

1.4 Datalek(ken): een inbreuk in verband met persoonsgegevens, oftewel iedere inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. 

1.5 Verwerkingsverantwoordelijke: Klant, zijnde de (rechts)persoon die (alleen of samen met anderen) het doel en de middelen voor de Verwerking van persoonsgegevens vaststelt en op basis van Privacywetgeving verplicht is de waarborgen te treffen die bij die Verwerking nodig zijn;

1.6 Verwerker: Webdesign by Roel, zijnde de (rechts)persoon die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt;

1.7 Sub-verwerker: de (rechts)persoon die op zijn beurt ten behoeve van Webdesign by Roel Persoonsgegevens verwerkt; 

1.8 Overeenkomst: de tussen Partijen gesloten Overeenkomst ter zake de dienstverlening van Webdesign by Roel aan Klant, waarvan deze Bijlage een bijlage vormt;

Artikel 2 – Onderwerp

2.1 Webdesign by Roel zal bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten Persoonsgegevens verwerken in opdracht van Klant. 

2.2 Op basis van Privacywetgeving wordt Klant in deze hoedanigheid aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke van de Verwerking van de Persoonsgegevens en Webdesign by Roel als Verwerker. Deze Bijlage bevat de voorwaarden en condities van deze Verwerking van Persoonsgegevens door Webdesign by Roel. 

Artikel 3 – Verplichtingen Webdesign by Roel

3.1 Webdesign by Roel verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de uitvoering van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst. De Verwerking van Persoonsgegevens door Webdesign by Roel gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform Privacywetgeving en conform de (schriftelijke) instructies van Klant. Klant staat er voor in dat door haar gegeven instructies in overeenstemming zijn met Privacywetgeving.

Artikel 4 – Sub – verwerkers

4.1 Webdesign by Roel is gerechtigd om bij de Verwerking van de Persoonsgegevens Sub-verwerkers in te schakelen, mits Webdesign by Roel ervoor zorg draagt dat in te schakelen Sub- verwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als op Webdesign by Roel rusten op basis van deze Bijlage.

4.2 Webdesign by Roel blijft in deze verhouding aanspreekpunt van Klant.

Artikel 5 – Doorgifte van Persoonsgegevens

5.2 Webdesign by Roel zal Persoonsgegevens slechts doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Bijlage en Privacywetgeving.

5.3 Webdesign by Roel zal Persoonsgegevens slechts doorgeven naar de Verenigde Staten op basis van een EU-modelcontract of aan bedrijven gecertificeerd door de US Department of Commerce op basis van het Privacy Shield.

Artikel 6 – Beveiliging

6.1 Webdesign by Roel zal zich inspannen voldoende passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de servers (hardware) en de daarop opgeslagen Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de Verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen Persoonsgegevens.

6.2 Klant is zelf verantwoordelijk voor het treffen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de gebruikte software en applicaties.

Artikel 7 – Meldplicht

7.1 Om Klant in staat te stellen aan de wettelijke Meldplicht Datalekken te voldoen, stelt Webdesign by Roel Klant onverwijld nadat zij kennis heeft genomen van een Datalek, hiervan op de hoogte. Deze kennisgeving als omvat een omschrijving van:

• het Datalek;

• de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend);

• wanneer het Datalek heeft plaatsgevonden;

• de technische maatregelen die door Webdesign by Roel zijn getroffen om de inbreuk te stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen.

7.2 Webdesign by Roel verstrekt op verzoek van Klant nadere informatie over het Datalek, voor zover noodzakelijk voor Klant om aan haar wettelijke verplichtingen inzake melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en Betrokkenen te voldoen.

7.3 Webdesign by Roel kan op basis van de Telecommunicatiewet de verplichting hebben om (beveiligings)incidenten en Datalekken zelfstandig te melden bij het Loket Meldplicht Telecomwet.

Artikel 8 – Rechten van Betrokkene(n)

8.1 Rekening houdend met de aard van de verwerking, verleent Webdesign by Roel Verwerkingsverantwoordelijke voor zover mogelijk, bijstand bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III AVG vastgestelde rechten van de Betrokkene(n) te beantwoorden, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen.

8.2 Webdesign by Roel stelt Klant onverwijld in kennis van een verzoek(en) van Betrokkenen direct gericht aan Webdesign by Roel. Webdesign by Roel zal erop toezien dat door haar ingeschakelde sub-Verwerkers niet zelfstandig reageren op verzoeken als bedoeld in artikel 8.1 van deze Verwerkersovereenkomst, tenzij hiertoe schriftelijk instructie is afgegeven.

Artikel 9 – Data protection impact assessement

9.1 Webdesign by Roel verleent Klant voor zover mogelijk bijstand bij het uitvoeren van een data protection impact assessement door het beschikbaar stellen van alle relevante informatie om het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van Persoonsgegevens te kunnen beoordelen.

Artikel 10 – Audits

10.1 Indien de door Webdesign by Roel beschikbaar gestelde informatie en documentatie de naleving van deze Verwerkersovereenkomst door Webdesign by Roel onvoldoende aantonen, heeft klant het recht om een audit uit te (laten) voeren. De kosten van de audit worden door Klant gedragen.

10.2 Een door Klant geïnitieerde audit vindt uiterlijk twee weken na voorafgaande aankondiging, voorzien van een omschrijving van de onderdelen waarop de audit ziet en het proces, eens per jaar plaats.

10.3 Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, ter beschikking stellen. Partijen zullen de uitkomst van de audit in onderling overleg beoordelen.

Artikel 11 – Geheimhouding

11.1 Webdesign by Roel verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van deze Overeenkomst van alle Persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden.

11.2 Webdesign by Roel staat er voor in dat personen in dienst van of werkzaam voor Webdesign by Roel en (mogelijk) toegang hebben tot Persoonsgegevens, gebonden zijn aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins verspreiden van Persoonsgegevens aan derden.

11.3 Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Indien Webdesign by Roel tekortschiet in de nakoming van de verplichting uit deze Verwerkersovereenkomst kan Klant Webdesign by Roel in gebreke stellen. Ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan Webdesign by Roel een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.

12.2 Webdesign by Roel is aansprakelijk op grond van het bepaalde in artikel 82 AVG, voor schade of nadeel voortvloeiende uit het niet nakomen van deze Verwerkersovereenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag genoemd in artikel 10.4 van de Algemene Voorwaarden.

12.3 Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen boetes van Autoriteiten) ter zake een handelen of nalaten in strijd met Privacywetgeving van de andere Partij.

Artikel 13 – Duur en beëindiging

13.1 De verplichtingen van Webdesign by Roel uit hoofde van deze Bijlage duren ook ná beëindiging van de Overeenkomst onverminderd voort, indien en voor zover Webdesign by Roel nog toegang heeft tot Persoonsgegevens. 

13.2 Bij beëindiging van de overeenkomst is Klant zelf verantwoordelijk voor het exporteren van persoonsgegevens. Dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zal Webdesign by Roel de aanwezige data en Persoonsgegevens op haar servers en (back- up) systemen verwijderen.

13.3 Webdesign by Roel kan afwijken voor zover ten aanzien van bepaalde Persoonsgegevens sprake is van een voor haar geldende wettelijke bewaartermijn (waaronder de Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens) of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover Klant de nakoming van haar verbintenissen te bewijzen.

Deze voorwaarden zijn bijgewerkt op 21 januari 2021

Reacties gesloten.